خانه / مهارت های تدریس

مهارت های تدریس

تدریس تضمین ملک الشعرای بهار بر شعر زیبای سعدی – پایه ی هفتم متوسطه ۱ معلم – صاحبدل

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۵۴ تدریس شعر گُل وگِل شعر گل و گل از ملک الشعرای بهاردراین شعر ملک الشعرای بهار شعر سعدی در داخل شعر خودش آورده که به این آرایه تضمین می گوییم اصل شعر سعدی را هم در پایان آورده امشبی در محفلی با آه و سوزیشنیدستم که ...

ادامه

آرایه های ادبی پایه ی هفتم -مدرسه ی معلم-صاحبدل

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه ی تشخیص  وجود دارد ...

ادامه

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول(۴)-متوسطه۱معلم – صاحبدل

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم          (  4نمره   ) ۱)بیت بالا چند جمله است؟ ۲)فعل های بیت بالا را بنویسید. ۳)مفعول ها ومتمم ها را مشخص کنید .( دقیقا  در ...

ادامه

فارسی هفتم درس علم زندگانی-مدرسه معلم- صاحبدل

نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | برگرفته از سایت  نمره برتر | تکمیل واضافات از صاحبدل معنی درس علم زندگانی فارسی هفتم : علم زندگانی در درس ۷ فارسی هفتم 🔻قالب شعر: مثنوی🔻شاعر: پروین اعتصامی 🔹 معنی واژه های درس هفتم شوق: اشتیاق، علاقهجرات: شهامتشاخسار: شاخه درختبامک: ...

ادامه

نمونه سوال آزمون فارسی هفتم نوبت اول (۳) مدرسه معلم – صاحبدل

سوال آزمون  در منزل ادبیات فارسی هفتم نوبت اول سوال اول  :      تورا پرواز بس زود است ودشوار        ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟ با توجه به بیت بالا به سوالات زیر پاسخ دهید : الف)فعل ربطی، مسند و نهاد  مصراع اول را بنویسید. (۳) فعل ربطی                        مسند                       نهاد ب)در ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (۲) متوسطه معلم – صاحبدل

آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره ۲   1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟      الف-معرفت کردگار/ب-چشمه ی معرفت / ج-زنگ انشا/ د-آغاز سخن ۲)درکدام گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود ؟ الف-گل زیبا/ ب- ظرف آب / ج-متن دلنشین / د-معلم مهربان ۳)در بیت زیر منادا کدام است ؟ ...

ادامه

افعال ربطی یا اسنادی

فعل ربطی فعل کلمه ای است که انجام کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد و شخص شمار و زمان دارد. فعل جمله را کامل می کند خود فعل به تنهایی یک جمله محسوب می شود. در شعر ها فعل ها می توانند اول ، وسط یا آخر ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (درس ۱- الف) مدرسه متوسطه یک معلم *** صاحبدل

۱)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده ۲)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم ،جانی ده که کار آن ...

ادامه

تفاوت حرف اضافه،حرف ربط وحرف عطف

تفاوت حرف اضافه و حرف ربط وحرف عطف تفاوت حرف اضافه و حرف ربط را می توان این گونه بیان کرد که حرف ربط بین دوجمله می آید وآن دو را به هم مربوط می کند ولی حرف اضافه داخل یک جمله می آید و کلمۀ بعد از خودش را ...

ادامه