خانه / كارگاه روش تحقيق

كارگاه روش تحقيق

کارگاه روش تحقیق

کارگاه آموزش روش تحقیق ( کتابخانه ای)   به نام خداوند دانا وتوانا روش تحقیق به شکل های مختلفی تدریس می شود . در دانشگاه ها معمولا به صورت یک درس ۲واحدی تئوری   در مدرسه ی ما  روش تدریس به صورت کار گاهی است یعنی آن چه که دریک جلسه ...

ادامه

کلاس روش تحقیق -جلسه نهم

در این جلسه ابتدا کلیه ی اجزاء یک تحقیق رافهرست وار ذکر می کنیم و بخش هایی از تحقیق را که در جلسات قبل به آن ها نپرداخته ایم در کلاس توضیح می دهیم تا فرا گیران آخرین بخش های کار را هم به اتمام برسانند اجزاء تحقیق به ترتیب ...

ادامه

کلاس روش تحقیق -جلسه نهم

در این جلسه ابتدا کلیه ی اجزاء یک تحقیق رافهرست وار ذکر می کنیم و بخش هایی از تحقیق را که در جلسات قبل به آن ها نپرداخته ایم در کلاس توضیح می دهیم تا فرا گیران آخرین بخش های کار را هم به اتمام برسانند اجزاء تحقیق به ترتیب ...

ادامه

کارگاه آموزش روش تحقیق (جلسه هشتم)

از محتوای یک تحقیق دانش آموزی چند جزء دیگر باقی مانده است که در این جلسه به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم واز فراگیران کلاس می خواهیم که این دوقسمت از کار تحقیق را درکلاس انجام دهند : ضمائم – ممکن است محقق ،عکس ها ،نمودار ها ...

ادامه

کلاس روش تحقیق – جلسه ی هفتم

درجلسات قبل انتخاب موضوع تحقیق ، طرح سوال تحقیق ، انتخاب منابع ، فیش برداری ،طبقه بندی فیش ها وتدوین فصول تحقیق را بررسی کردیم .در این جلسه دوبخش دیگر ازفرایندتحقیق را مورد بر رسی قرار می دهیم : چکیده ی تحقیق – در این قسمت ابتدا سوالات تحقیق را ...

ادامه

کلاس روش تحقیق جلسه ی ششم

طبقه بندی مطالب (فصل بندی تحقیق) در این جلسه از اعضای کلاس می خواهیم کلیه ی فیش ها و یاد داشتهای خود را به کلاس بیاورند . هر گروه فیش های خود را در اختیار سر گروه قرار می دهند وبا همکاری یکدیگر وباتوجه به عنوان های فرعی که روی ...

ادامه

فیش برداری

روش تحقیق – جلسه ی پنجم در این جلسه اعضای کلاس منابع انتخاب شده برای تحقیق را به کلاس می آورند و روش فیش بر داری از مطالب را با اجرای در کلاس یاد می گیرند . هنگام فیش برداری اولا باید سر برگ فیش را کاملا تکمیل کنند . ...

ادامه

کارگاه آموزش روش تحقیق ( کتابخانه ای)

به نام خداوند دانا وتوانا روش تحقیق به شکل های مختلفی تدریس می شود . در دانشگاه ها معمولا به صورت یک درس ۲واحدی تئوری   در مدرسه ی ما  روش تدریس به صورت کار گاهی است یعنی آن چه که دریک جلسه باید تدریس شود در همان کلاس  ۱۲نفره به ...

ادامه