فیش برداری

روش تحقیق – جلسه ی پنجم

در این جلسه اعضای کلاس منابع انتخاب شده برای تحقیق را به کلاس می آورند و روش فیش بر داری از مطالب را با اجرای در کلاس یاد می گیرند .
هنگام فیش برداری اولا باید سر برگ فیش را کاملا تکمیل کنند . ضمنا روی هر برگه فقط یک مطلب راوارد کنند. اصلی یا فرعی بودن موضوع یاد داشت را هم باید مشخص نمایند .

یک فیش تحقیق شامل : نام کتاب ( منبع) …………………نام مولف………………..نام مترجم………………..ناشر ………………….محل نشر ……………….تاریخ نشر……………

می باشد.

درصورتی که اطلاعات از اینترنت باشد نام سایت…………….. یا وبلاگ ……………. درروی فیش نوشته می شود

از نظر طبقه بندی اصلی……….. یا فرعی…………. بودن موضوع را مشخص می کنیم . نام فیش بردار …………….. و کد فیش…………. را نیز روی فیش می نویسیم . سپس در متن فیش اطلاعات به دست آمده منبع را
وارد می کنیم

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

مطالب مرتبط

اجزای تحقیق دانش آموزی( بارم بندی)