آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (۲) متوسطه معلم – صاحبدل

آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره ۲   1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟      الف-معرفت کردگار/ب-چشمه ی معرفت / ج-زنگ انشا/ د-آغاز سخن ۲)درکدام گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود ؟ الف-گل زیبا/ ب- ظرف آب / ج-متن دلنشین / د-معلم مهربان ۳)در بیت زیر منادا کدام است ؟ ...

ادامه

افعال ربطی یا اسنادی

فعل ربطی فعل کلمه ای است که انجام کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد و شخص شمار و زمان دارد. فعل جمله را کامل می کند خود فعل به تنهایی یک جمله محسوب می شود. در شعر ها فعل ها می توانند اول ، وسط یا آخر ...

ادامه

ارکان تشبیه

ارکان تشبیه        به مثال های زیر توجه فرمایید: ۱)صورتش مانند لبو سرخ شد ۲)آسمان مثل  نقره گشت سفید  در مثال اول  (صورتش)  را به (لبو) تشبیه کرده ایم ودر مثال دوم (آسمان ) را به( نقره)  تشبیه کرده ایم  ارکان تشبیه  عبارتند از  1) مشبه : چیزی که تشبیه ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (درس ۱- الف) مدرسه متوسطه یک معلم *** صاحبدل

۱)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده ۲)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم ،جانی ده که کار آن ...

ادامه

تفاوت حرف اضافه،حرف ربط وحرف عطف

تفاوت حرف اضافه و حرف ربط وحرف عطف تفاوت حرف اضافه و حرف ربط را می توان این گونه بیان کرد که حرف ربط بین دوجمله می آید وآن دو را به هم مربوط می کند ولی حرف اضافه داخل یک جمله می آید و کلمۀ بعد از خودش را ...

ادامه

نقاط قوت منحصر به خود ، نقاط ضعف مشترک

تجربه و خاطرات معلم : نقاط ضعف مشترک و نقاط قوت برجسته                                 این یک تجربه شخصی است که طی سال ها تدریس در کلاس ها و مدیریت واحدهای آموزشی به دست آورده ام و آن این است که: انسان ها در نقاط ضعف اشتراکات زیادی دارند اما هر انسان ...

ادامه

متمم چیست؟

متوسطه ۱ معلم کلاس ادبیات فارسی هفتم دبیر : صاحبدل —————————————————————————————– متمم چیست؟ اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه می آیدمتمم نام دارد. متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل بعضی از حروف اضافه از این قرار است از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون… مثال: زندگی بدون تلاش ...

ادامه

روش شمارش تعداد جملات (فارسی هفتم)

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . ۱- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. ۲- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. ۳-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند ...

ادامه

کنایه های سفر نامه اصفهان فارسی هفتم

مدرسه ی متوسطه ۱ معلم                  ادبیات فارسی هفتم:        دبیر : صاحبدل    کنایه های سفر نامه ی اصفهان                                                                          از کوره در می رود                  خشمگین می شود تونخش رفتم                         روی آن تمرکز کردم کلافه شدم                             خیلی ناراحت شدم از زبان افتاد              ...

ادامه

از ساخت گرایی به معرفت در آموزش ادبیات فارسی

از ساخت گرایی به  معرفت در آموزش ادبیات فارسی             محمد حسن صاحبدل مقدمه : ساخت گرایی یعنی تولید علم توسط دانش آموز ،ساخت گرایی اگر به طور صحیح وکامل انجام شودنهایتا فرد را به دانش مورد نظر مجهز می کند . ولی آیا همین کافی است؟ به عنوان مثال ...

ادامه