مباحثه کلاسی

روشی برای آموزش اندیشیدن در مدارس یکی از ماده های درسی که ما در متن برنامه هفتگی کلاسها قرار داده ایم، مباحثه می باشد. این کلاس یک جلسه در هفته در قالب کلاسهای ۱۲ نفره برگزار می شود که شامل ۳ گروه ۴ نفره است. شیوه کار به این صورت ...

ادامه

روشی برای آموزش اندیشیدن در مدارس

روشی برای آموزش اندیشیدن در مدارس یکی از ماده های درسی که ما در متن برنامه هفتگی کلاسها قرار داده ایم، مباحثه می باشد. این کلاس یک جلسه در هفته در قالب کلاسهای ۱۲ نفره برگزار می شود که شامل ۳ گروه ۴ نفره است. شیوه کار به این صورت ...

ادامه

هوش های چند گانه گاردنر

هوش های چند گانه گاردنر مقدمه درسال ۱۹۰۴وزارت آموزش همگانی فرانسه از  روان شناس فرانسوی (بینه ) خواست که مشخص کنند کدام دسته از دانش آموزان  ابتدایی فرانسه نیاز به حمایت بیشتری دارند .بینه وهمکارانش تست بهره ی هوشی را طراحی کردند .درسال ۱۹۸۳ گاردنر به وجود هوش های چند ...

ادامه

پرورش مهارت تفکر در دانش آموزان

مدرسه متوسطه ی(۱)معلم پرورش مهارت تفکر در کلاس درس سال تحصیلی ۹۴-۹۳ برداشتی آزاد از کتاب :مهارت های زندگی (فکر کردن)-انتشارات فاطمی سخن آغازین ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه هارا یکی از مهم ترین وظایف معلم پرورش مهارت تفکر در دانش آموزان است. چه خوب است ...

ادامه

شش کلاه تفکر

شش کلاه تفکر مدلی ساده برای تفکر سازنده(بامثال هایی برای جلسات مدارس) (برداشتی آزاد ازکتاب شش کلاه تفکرنوشته ادوارد دو بونو ترجمه منصور فلاحتی نوین ناشر:ایران بان)           این شش کلاه به عنوان سر نخ های ساده ذهنی می باشد که به وسیله آن می توانیم جلسات بحث وگفتگو را ...

ادامه