1)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟

الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده

2)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم ،جانی ده که کار آن جهانئ سازیم )دارای چه آرایه ای است وچند چمله؟

الف)تشبیه -4 ب)کنایه -5 ج)تشبیه-5 د)کنایه -4

3)در کدام گزینه فعل دیده نمی شود؟

الف)تا معلم زگرد راه رسید ب)گفت با چهره ای پر از خنده

ج)باز موضوع تازه ای داریم د) آرزوی شما در آینده

4)کدام گزینه نثر مسجع نیست ؟

الف)گلستان ب)الهی نامه ج)بهلرستان د)بوستان

5)کدام گزینه هم آوا ندارد؟

الف)حیات ب)غریب ج)مونس د)اساس

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات