آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره 2

  1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟     

الف-معرفت کردگار/ب-چشمه ی معرفت / ج-زنگ انشا/ د-آغاز سخن

2)درکدام گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود ؟

الف-گل زیبا/ ب- ظرف آب / ج-متن دلنشین / د-معلم مهربان

3)در بیت زیر منادا کدام است ؟

منتظران بهار فصل شکفتن رسید***** مژده به گل ها برید یار به گلشن رسید

الف-فصل شکفتن / ب-یار / ج- منتظران بهار / د-مژده

4)گلشن راز ولیلی ومجنون به ترتیب از چه کسی است ودر چه قرنی؟

الف-شبستری  8  ، نظامی  7  / ب – نظامی  7  ،   شبستری8

ج-شبستری  8   ،  خواجه عبدالله 5   / د- خواجه عبدالله  5   /  نظامی7

5)در بیت زیر نهاد کدام است ؟

زنگ تفریح را که زنجره زد ***** باز هم در کلاس  غوغا شد

الف-زنگ تفریح  /  ب- زنجره   /     ج-کلاس   /    د-غوغا

6)گلستان از جه کسی است چند باب دارد ؟ درچه قرنی؟

الف- مولوی، 8باب، هفتم  / ب- سعدی ، 8باب ؛هفتم 

ج- سعدی ، 10باب  ، هفتم / مولوی، 10 باب، هفتم

7)بیت زیر چند جمله است؟

منتظران بهار فصل شکفتن رسید ****مژده به گل ها برید یار به گلشن رسید

الف- 3 / ب- 4 /ج-2 /د- 5

8) بیت سوال 7 چند فعل دارد؟

الف-2 /    ب – 3   /  ج- 4  /   د- 1

9-در مصراع ( آرزو هایتان چه رنگین است)    فعل ربطی و مسند به ترتیب کدام است؟

الف- است ،  رنگین    /     ب-    آرزو ، رنگین    /   ج – است،  آرزوهایتان

د – چه / رنگین

10) در مصراع  زیر کدام آرایه  ها به کار رفته است ؟

من اینجا چون نگهبانم دتو چون گنج

الف-کنایه ، واج آرایی  ،  تشبیه  / ب- تشبیه ، تکرار ، واج آرایی /

 ج- مراعات نظیر ، کنایه ، تکرار  

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات