اقدام پژوهی چیست؟
اقدام پژوهی ؟ اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل این است که یک معلم در کلاس به مشکلی بر می خورد،راه حلی را تصور می کند ، آن را درکلاس اجرا می کند .پس از مشاهده ی نتیجه مثبت ،آن روش را در کلاس خود به کار می بندد، واین عمل را فرایند وار وبه صورت یک چرخه در کلاس ادامه می دهد .
بنابر این اصول طراحی پژوهش در عمل عبارتند از:
1-برخورد بامشکل
2-به ذهن رسیدن یک راه حل
3-آزمایش راه حل
4-مشاهده ی نتیجه
5- اجرای راه حل وادامه چرخشی آن
بنابر این اقدام پژوهی همان تجربه های آموزشی است که به صورت سازمان یافته شکل گرفته باشد.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات