تفاوت حرف اضافه و حرف ربط وحرف عطف

تفاوت حرف اضافه و حرف ربط را می توان این گونه بیان کرد که حرف ربط بین دوجمله می آید وآن دو را به هم مربوط می کند ولی حرف اضافه داخل یک جمله می آید و کلمۀ بعد از خودش را متمم می کند.

به عبارت دیگر حرف اضافه در یک جمله و به هر تعداد می تواند باشد ولی حرف ربط حتماً باید بین دو جمله باشد.

مثال برای حرف اضافه : او در ساعت چهارده از مدرسه به خانه با دوچرخه آمد.

در این جمله چهار حرف اضافه داریم ولی حرف ربط نداریم .

مثال برای حرف ربط : او آمد تا درس بخواند .

در این جمله « تا » حرف ربط است ، زیرا بین دو جمله آمده و آن دو را به هم مربوط می کند .

(واو): 1- حرف ربط 2- حرف عطف

 وقتی که (واو) بین دو یا چند جمله می‏ آید و بین آن‏ ها ارتباط برقرار می‏ کند به آن حرف ربط همپایگی  می‏ گویند.

  مانند: می‏ گویند قدر وقت را بدانید [و] دقایق گران‏بها را بیهوده از دست مدهید.

 امّا گاهی (واو) بین دو یا چند کلمه که دارای یک نقش هستند قرار می‏ گیرد. در این صورت به آن واو عطف می‏ گویند.

 مانند: بهار فصل جوانی [و] شادابی است. ایمان [و]  پاکدامنی‏ تان را حفظ کنید. من [و] دوستانم در مراسم تدفین «نمی ‏توانم» شرکت کردیم.

ن  

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات