علل وعوامل بي نظمي دانش آموزان :

1)علل مربوط به دانش آموزان(وي‍‍‍ژگي هاي فردي آنان)

2)عوامل مربوط به معلم

3)عوامل مربوط به مدرسه(كلاس – فضا – كاركنان ستادي)

4)ويژگي هاي خانوادگي دانش آموزان

5)عوامل اجتماعي

الف)علل مربوط به دانش آموزان :

1)ناراحتي هاي جسمي ،روحي ورواني

2)نداشتن علاقه وانگيزه

3)سر در گم بودن وبي اعتنايي به انتظارات معلم و قوانين وانتظارات مدرسه

4)نداشتن برنامه ي مشخص مطالعه

5)كم خوابي وخستگي مفرط

6)تغذيه ي نا مناسب

7)نا اميدي به آينده

8)استقلال طلبي ومقابله بااقتدار معلم

ب)علل مربوط به معلم

1)فقدان آمادگي جسمي ،روحي ورواني معلم

2)نامناسب يودن وضعيت ظاهري معلم

3)نا آگاهي از روش هاي جديدتدريس واستفاده ي مكرراز روش هاي سنتي

4)بي علاقه بودن به شغل معلمي

5) ناتواني در برقراري ارتباط بادانش آموزان

6)رعايتنكردن عدالت آموزشي (تبعيض بين دانش آموزان}

7)نا مناسب ونارسا بودن صداي معلم

8)نداشتن طرح درس

9)بي توجهي به نياز دانش آموزان

10)فعال بودن معلم ومنفعل بودن دانش آموزان

11)استفاده ي نا مناسب از تشويق وتنبيه

12)بي حوصلگي و نداشتن صبر وصعه ي صدر

13)عدم توجه به كليه ي فراگيران در هنگام تدريس

14)بي نظمي معلم (نظير دير آمدن وزودرفتن )

15)تسلط نداشتن به موضوع درس

16)نداشتن روحيه ي انتقاد پذيري و خود داري از پاسخگويي به سوال هاي دانش آموزان

17)شفاف نبودن انتظارات وتوقعات معلم از دانش آموزان

18)تحقير وتمسخر دانش آموزان

19)بي توجهي به مسائل ومشكلات دانش آموزان

20)نا آگاهي از روش هاي اصلاح رفتار

* در جايي كه دانش آموزان معلم خود را قلبا” دوست ندارند

انظباطي وجود نخواهد داشت .

چگونه معلمي حرفه اي باشيم ؟

چگونه كلاس جذابي براي دانش آموزان فراهم كنيم ؟

1)مكث كنيد،منتظر بمانيد تا همه ي كلاس آماده شود ،تك تك دانش آموزان را از نظر بگذرانيد ،قبل از اين كه همه ي كلاس آماده شودتدريس راشروع نكنيد.

2) اگر كلاس شلوغ است به دانش آموزان شلوغ خيره شويد،تغيير فعاليت دهيد مانند نشستن پشت ميز ،نگاه به دفتر كلاس ،نگاه به دانش آموزان و…

3)هرگز تدريس راباارعاب وتهديدآغاز نكنيد وصحبت هاي خود را دوستانه و به آرامي آغاز كنيد.

4)از مطالب درس قبل سوال كنيد وبدون ياد آوري درس قبلي درس جديد را آغاز نكنيد.

5)در صورتي كه دانش آموزان شماپيش مطالعه داشته باشند هنگام تدريس شما تمركز بيشتري خواهند داشت ودرس را بهتر ياد مي گيرند .

6)تدريس را با مثال هاي ساده وكار بردي اغاز كنيد .

7)اهداف درس را به روشني توضيح دهيد يعني مشخص كنيد پس از پايان درس فراگيران به چه توانمندي يا دانشي دست پيدا مي كنند .

8)دانش آموزان را در گير موضوع كنيد تا آن ها به تفكر و پاسخ گويي وادار شوند .

9)بايد دانش آموزان قانع شده باشند كه يادگيري اين درس مي تواند مشكلي از مشكلات زندگي را حل كند .

10)بهترين مدل كلاس آن است كه بيشترين بخش فرايند ياد گيري با فعال بودن دانش آموزان باشد تا توضيحات معلم (بايدبپذيريم كه دوران معلمم محوري سالهاست كه منسوخ شده است )

11)تنبيه مسكّن است وتشويق شفا دهنده

تنبيه باعث تغيير رفتارمنفي نمي شود،فقط

ممكن است آن را به تعويق اندازد . بنابر اين بعد از تنبيه ودر فاصله ي اثر گذاري آن براي تغيير رفتار ، از تشويق استفاده كنيم ، مانند : تاييد،

نگاه محبت آميز،

يك كلمه ي خوش آيند،

يك امتياز،..گفتگوي كوتاه و……….

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات