م

محمد حسن صاحبدل

۲۰:۴۲

این هم معنی معنی شعر ای مرغک پروین اعتصامی

ای مرغک خرد ز اشیانه پرواز کن و پریدن اموز

ای پرنده ی کوچک از اشیانه ات پرواز کن تا پریدن را یاد بگیری

تا کی حرکات کودکانه؟ در باغ و چمن چمیدن اموز

تا کی می خواهی رفتار کودکانه داشته باشی؟ زمان ان رسیده که در باغ و چمن با ناز و غرور پرواز کردن را یاد بگیری

رام تو نمی شود زمانه رام از چه شدی؟ رمیدن اموز

زمانه هرگز مطیع تو نمی شود بنا براین توهم مطیع روزگار نباش بلکه راه گریختن و مقابله کردن را یاد بگیر

مندیش که دام هست یا نه بر مردم چشم دیدن اموز

تنها به گرفتاری ها و سختی های روزگار فکر نکن بلکه راه درست اندیشیدن و مقابله کردن با ان سختی ها را یاد بگیر و تجربه کسب کن

شو روز به فکر اب و دانه هنگام شب ارمیدن اموز

روز به دنبال غذا باش و به هنگام شب استراحت کن

این شعر را پروین اععتصامی در دازده سالگی سروده است همچنین شهریار برای او بیت گفته است:

به راستی که یکی از نوابغ ادب است میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست

شعر در قالب قطعه است

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات