معرفی کتاب

نام کتاب :خلاصه الحساب شیخ  بهایی

نام مولف:محمدبن حسین عاملی  معروف به شیخ بهایی

تاریخ   کتابت :1324هجری قمری مطابق با 1285 هجری شمسی

کاتب :  ملا محمدحسن بن محمد الویری

تعداد صفحات : 112

خلاصه ای از مقدمه ی کتاب

بسم الله  الرحمن الرحیم

حمد و سپاس می کنم تورا ای آن کسی که محیط نشده ونمی شود ونمی گیرد نعمت های توراهیچ عددی ……ودرودمی فرستم برمحمدسید برگزیده وعتره آن خصوصا اربعه ی متناسبه ی اصحاب عبا.

وبعد پس به درستی که محتاج به سوی خدای غنی وبی نیاز شیخ بها ءالدین  محمدبن حسین عاملی که گویا گرداند جناب اقدس الهی اورابه صواب در روز حساب  می گوید : به درستی که علم حساب پوشیده نیست بلندی شان وبرتری مکان آن علم وشرافت ومسائلش ومحکمی دلایل او واحتیاج بسیاری از علوم به سوی او ….. این رساله ای است که برگرفته است ضروتر و اهم از علوم حساب را و ملاحظه شده است نظم مهم درابواب وفصول آن.

واماپس از یک مقدمه ی نسبتا طولانی فهرست مطالب کتاب به صورت تشریحی بیان می شود که خلاصه ی آن چنین است :

باب اول : درحساب صحاح یعنی قواعدی که دراعداد صحیح جاری است:

این باب شامل فصول زیر می باشد:

فصل اول :جمع

فصل دوم :تنصیف {یعنی نصف کردن اعداد}

فصل سوم :تفریق

فصل چهارم:ضرب

فصل پنجم:تقسیم

فصل ششم:جذر

باب دوم:حساب کسرها

باب سوم: تناسب

باب چهارم: حل مسائل عددی ازطریق ساختن معادله

باب پنجم: حل مسائل عددی ازطریق انجام اعمال معکوس

باب ششم :مساحت

باب هفتم : مثلثات

باب هشتم: جبر ومقابله

ان شا الله درفرصت های بعدی گوشه هایی از مطالب جالب توجه این کتاب شریف راتحت عنوان نگاهی به خلاصه الحساب خواهیم آورد.

ومن الله التوفیق والیه التکلان

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات