خورشيد من بر آي كه وقت دميدن است
شعري از رهبر انقلاب

دل را زبي خودي سر از خود رميدن است.
جان را هواي از قفس تن پريدن است.
از بيم مرگ نيست كه سر دادم فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسيدن است.
سوي تو اي خلاصه ي گلزار زندگي
مرغ نگه در آرزوي پر كشيدن است.
بگرفته آب و رنگ زفيض حضور تو
هر گل در اين چمن كه سزاوار ديدن است.
شامم سيه تر است زگيسوي سركشت
خورشيد من برآي كه وقت دميدن است.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات