محمد حسن صاحبدل

 

قابل توجه دانش آموزان عزیز
بحث ضمیر هم جزو این درس است
ضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیرد
علی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر است
ضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :
من – تو -او -ما – شما – آنها
ضمیر های پیوسته به اسم می چسبند
در مٍثال زیر ضمیر های پیوسته به کتاب وصل شده اند
کتابم – کتابت – کتابش – کتابمان – کتابتان – کتابشان
در آزمون سوم فارسی از ضمیر هم سوال داده ام
خوب تمرین کنید .
موفق باشید

 

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات