از محتواي يك تحقيق دانش آموزي چند جزء ديگر باقي مانده است كه در اين جلسه به دو مورد از آن ها اشاره مي كنيم واز فراگيران كلاس مي خواهيم كه اين دوقسمت از كار تحقيق را دركلاس انجام دهند :
ضمائم – ممكن است محقق ،عكس ها ،نمودار ها ويا اطلاعات مفيد ديگري داشته باشد كه مايل است آن هارا درتحقيق خودبياورد ،او مي تواند براي اين منظور از بخش ضمائم استفاده كند.
منابع _ آخرين صفحه يا صفحات تحقيق به معرفي منابع اختصاص دارد . ضروري است كه محقق به حكم امانت داري واحترام به كليه ي موءلفيني كه از كتابها ويا نشريات آن ها استفاده كرده است نام ومشخصات كامل منابع را در آخر تحقيق خود بياورد.
ترتيب ذكر مشخصات منابع به صورت زير مي باشد :

نام نويسنده – نام كتاب -نام مترجم – نام ناشر – محل نشر – سال انتشار

نمونه :

اسميت فيليپ،تفكر منطقي ،ترجمه ي علي شريعتمداري ،انتشارات سمت ، تهران ، 1371

صاحبدل – محمد حسن، روش تحقيق ، نشر معلم ، تهران ، 1390

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات