كارگاه خلاقيت –جلسه ي دوم
1) حداقل 10 مورد از شباهت هاي خودكار و دماسنج رابنويسيد.
2) مناظره اي بين خودكار و دماسنج به نظم يا نثر بنويسيد.
3) اگر يك چشمه بودم ……………………………………
………………………………………………………………………………………………
4)در يك صفحه ي شطرنج چند مربع ديده مي شود؟(براي پيدا كردن راهبرد ،از مربع هاي 1*1 و2*2 و3*3 شروع كنيد وبراي تعداد مربع ها دنباله ي شناخته شده اي كشف كنيد تا به مربع دهم برسيد.)
5)مجموع زواياي خارجي 3ضلعي ،4ضلعي و پنج ضلعي را با رسم شكل پيدا كنيد وسپس مجموع زواياي خارجي يك 100ضلعي راپيش بيني كنيد.
6)4نفرa,b,c,d به چند طريق مختلف مي توانند يك صف تشكيل دهند ؟ (تمام حالت هاي ممكن را بنويسيد )
7)سوال بالا را در صورتي كه 4نفر دور يك ميز گرد بنشينند جواب دهيد .(تمام حالت هاي ممكن رابنويسيد)
8)در موردشكل پاسخ در سوال هاي 6 و7 در داخل گروه ها بحث كنيد.
9)درمدت يك دقيقه 10تا از ضرر هاي دروغ را در قالب 10 كلمه بنويسيد.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات