كارگاه خلاقيت –جلسه ي سوم

1)5نفر به هم مي رسند وباهم دست مي دهند .تعداد حالت ها را بانمودار نشان دهيد.

2) يك قفل داراي رمز 5 رقمي است (فقط با رقم هاي 0 و 1 ) تعداد رمز هاي اين قفل چند تا است؟

3) يك قفل رمزي با رقم هاي 0 تا 9 كه 4 رقمي است داراي چند رمزمي باشد ؟

4)چند تا عدد سه رقمي فرد داريم؟

5)مثلث زير را تا سطر دهم كامل كنيد(مثلث خيام-پاسكال) در تمرينات بعد در موارد بسيار جالب اين مثلث سوالاتي مطرح خواهيم كرد.

——1——-
—-1—1—-
–1—2—1–
-1—3–3—1-

6) بين 5 دانش آموز با شماره هاي 1و2و3و4و5مي خواهيم 2 به 2مسابقه ي پينگ پنگ بر گزار كنيم در دور اول چند مسابقه بايد بر گزار شود؟

7) آيا پاسخ سوال 6 را مي توانيد از روي مثلث خيام پيدا كنيد؟ چگونه (در گروه بحث كنيد)

8)6 نقطه بر روي يك دايره را 2 به2 به هم وصل مي كنيم چند وتر به وجود مي آيد؟

9) پاسخ سوال 8 را از روي مثلث خيام پيدا كنيد.

10 ) 8ضلعي چند قطر دارد ؟

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات