در اين جلسه ابتدا كليه ي اجزاء يك تحقيق رافهرست وار ذكر مي كنيم و بخش هايي از تحقيق را كه در جلسات قبل به آن ها نپرداخته ايم در كلاس توضيح مي دهيم تا فرا گيران آخرين بخش هاي كار را هم به اتمام برسانند

اجزاء تحقيق به ترتيب صفحات:
1 -صفحه ي عنوان
2 – صفحه ي آغازين
3- تشكر
4- فهرست
5 – چكيده
6- – مقدمه
7 – محتواي تحقيق

8- ضمائم
9- منابع

توضيحات :

1 – تشكر – لازم است محقق در آغاز تحقيق بعد از صفحه ي آغازين از كليه ي افراد واحيانا” سازمان هايي كه گروه تحقيق رادر اين امر ياري كرده اند سپاس گزاري كند .
2-فهرست – بعد از تدوين وصفحه بندي تحقيق، فهرست مطالب را باذكر صفحات مربوط به سر فصل ها قبل

از صفحه ي مقدمه قرار مي دهيم.
3-صفحه ي عنوان – صفحه ي رويي است كه در اين صفحه عنوان تحقيق ،نام محقق يا محققين ،نام استاد راهنما ، نام موسسه ي آموزشي وسال تحصيلي را مي نويسيم.
4 -صفحه ي آغازين- اين صفحه كه بهترين سر آغاز است مزين به بهترين سرآغاز (بسم الله الرحمن الرحيم) مي باشد . معمولا نويسندگان در پايين اين صفحه يك بيت شعر ، سخني نغز ويا جمله اي كوتاه مي آورند كه به نحوي به موضوع تحقيق مربوط مي شود .با آرزوي توفيق همه ي عزيزاني كه در اين سفر باكارگاه آموزش روش تحقيق همراه بوده اند.
ertebat ba nevisandeh:note{@}sahebdel.ir

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات