طبقه بندي مطالب (فصل بندي تحقيق)

در اين جلسه از اعضاي كلاس مي خواهيم كليه ي فيش ها و ياد داشتهاي خود را به كلاس بياورند . هر گروه فيش هاي خود را در اختيار سر گروه قرار مي دهند وبا همكاري يكديگر وباتوجه به عنوان هاي فرعي كه روي فيش ها در كنار عنوان اصلي نوشته شده است آن ها را طبقه بندي مي كنند . در حقيقت اين طبقه بندي مبناي فصل بندي كتاب و يا تحقيق ما مي باشد . با اين فعاليت فصل هاي كتاب يا تحقيق ما آماده است واكنون هنگام نوشتن نسخه ي اصلي يا پيش نويس تحقيق مي باشد .هر كدام از اعضاي گروه مي توانندباز نويسي يك يا چند فصل از تحقيق را به عهده بگيرند .

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات