درجلسات قبل انتخاب موضوع تحقيق ، طرح سوال تحقيق ، انتخاب منابع ، فيش برداري ،طبقه بندي فيش ها وتدوين فصول تحقيق را بررسي كرديم .در اين جلسه دوبخش ديگر ازفرايندتحقيق را مورد بر رسي قرار مي دهيم :
چكيده ي تحقيق – در اين قسمت ابتدا سوالات تحقيق را مطرح مي كنيم وسپس بر اساس محتوا ونتيجه ي تحقيق ماحصل مطلب رابه صورت فشرده در يك صفحه تدوين مي كنيم.

مقدمه ي تحقيق – در مقدمه به سه موضوع اساسي مي پردازيم:
1 – دلايل انتخاب موضوع
2 -شيوه ي انجام تحقيق
3 – مزاياي اين تحقيق ( در حقيقت محقق در اين قسمت از كاري كه انجام داده است به طورمنطقي تعريف مي كند به طوري كه مخاطب را به مطالعه ي آن علاقه مند كند )

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات