کندوکاوی در پیشوند های افعال در گویش الویری ( 1)
قبلا گفتیم که پیشوند های افعال در زبان الویری عبارتند از : ( آ ) ، ( اُ ) ،
( د ِ ) و ( ب ِ )
در این گفتار به گوشه ای از ظرائف این این پیشوند ها اشاره می کنیم :
به این مثال توجه بفرمایید:
درزبان فارسی می گوییم ( بِ ک َ ن ” بکن” )
در این جا مخاطب ما نمی داند : گیاه را از زمین بکند؟
پوست میوه را بکند؟
زمین را بکند؟
در زبان الویری در مقابل یک شکل فعل ( کندن ) بااستفاده از پیشوند ها ی فوق برای هر یک از موارد بالا شکل های جداگانه به کار می بریم:
فارسی………………………………………………………………. الویری
سيب را پوست بكن …………………………………………. سيوَ آ کَ ن
زمین را بکن ……………………………………………. زیمین بَ کَ ن
درخت را بكن ………………………………………………… درخت اُكَن

در درس های بعد به موارد دیگری از این ظرائف اشاره خواهیم کرد که شما ضمن این که به غنای اعجاب برانگیز این گویش پی خواهید برد ، متوجه خواهید شد که این پیشوند ها اتفاقی به کار نمی روند بلکه هر کدام از این پیشوند ها به قرینه ی خاصی به کار می روند . این سخن بگذار تا وقتی دگر .
– کندو کاوی در پیشوند های افعال در گویش الویری ( ۲ )
به مثال زیر توجه فرمایید:
در زبان فارسی می گوییم : ( بِ چ ی ن ” بچین ” )
مخاطب ما از این جمله متوجه نمی شود که آیا :
میوه را بچیند ؟ یا ظرف ها را روی میز بچیند ؟
در گویش الویری مصدر( چیدن ) باپیشوند های متفاوت معنی های متفاوتی می دهد .

الویری ………………………………. فارسی
——————————–
س ی وَِ بَچین ………………. سیب را بچین
بشقاباها آچین ……………….. بشقاب ها را بچین
ملاحظه می کنید که به علت دقیق بودن افعال فوق ذهن شنونده با شنیدن هر یک از جملات ” بَچین . و آچین . “ به مفهوم مورد نظر گوینده پی می برد .
بدرود . تا درسی ديگر.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات