روشی برای آموزش اندیشیدن در مدارس
یکی از ماده های درسی که ما در متن برنامه هفتگی کلاسها قرار داده ایم، مباحثه می باشد. این کلاس یک جلسه در هفته در قالب کلاسهای ۱۲ نفره برگزار می شود که شامل ۳ گروه ۴ نفره است. شیوه کار به این صورت است که قبلاً سوالات و مسائل تفکر برانگیز که عمدتاً ریاضی می باشد در اختیار دانش آموزان قرارمی گیرد. دانش آموزان چند روز وقت دارند که به طور انفرادی در حل مسائل فکر کنند. در جلسه مباحثه اعضای هر گروه درباره آن بحث وتبادل نظرمی کنند و سپس نمایندگان گروه ها در داخل کلاس نتایج به دست آمده را مطرح می کنند تا به نظر واحدی برسند
در حقیقت دانش آموزان ما در کلاسهای مباحثه به تولید علم می پردازند و این بهترین روش برای پرورش قوای تفکر می باشد.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات