متوسطه 1 معلم کلاس ادبیات فارسی هفتم دبیر : صاحبدل —————————————————————————————– متمم چیست؟

اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه می آیدمتمم نام دارد.

متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل

بعضی از حروف اضافه از این قرار است از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون…

مثال: زندگی بدون تلاش ،مرگ زودهنگام است.

بدون:حرف اضافه تلاش:متمم

اطمینان به کسی پیش از آزمایش از نشانه های کم خردی است .

به:حرف اضافه ، کسی :متمم    ،   از:حرف اضافه آزمایش:متمم از:حرف اضافه ، نشانه های کم خردی: گروه متممی

نکته : دقت کنید که حروف دیگری هم وجود دارد که ارتباط دهنده ی بین واژه ها و یا جملات و عباراتند که به آن حروف ربطی می گویند حروف ربطی را به خاطر بسپارید و با حروف اضافه اشتباه نکنید.

بعضی از حروف ربط عبارتند از ( اگر.که. تا .زیرا.و.یا.ولی.اما ) :

مثال: . فرق دزد و مالدار آن است که دزد مال اغنیا را می دزدد و مالدار مال فقرارا.

و.که.و. حروف ربط است و متمم نمی سازد.

مثال ترکیبی:           در دنیا لذتی که با مطالعه برابری.کند وجود ندارد

. در:حرف اضافه .دنیا متمم . مطالعه متمم با :حرف اضافه

نکته – که :حرف ربط است نه اضافه نکته حرف (چون) درصورتی که معنای :(مثل و مانند) بدهد، حرف اضافه و کلمه ی بعد از آن متمم است وهنگامی که معنی زیرا بدهد نشانه ی اضافه است..

مثال1 (چون درمعنای :مثل و مانند) زندگی بدون عشق،چون زیستن در تاریکی است زیستن در تاریکی : متمم . مثال 2 علامت ربط می باشد (چون درمعنای : زیرا ) -عاشق خدا باش چون زندگی بدون عشق معنا ندارد.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات