نام کتاب :ارزشیابی گروهی ،مولفان :مظفری،فتحی نژاد :انتشارات مدرسه

 

نمونه ی 1
-سوالات بین گروه ها پخش می شود.
– اعضای هر گروه پیرامون هر سوال بحث می کنند.
-پاسخ سوالات به طور فردی نوشته می شود (میانگین نمره فردی =نمره گروهی
***********************************

نمونه ی 2
-برای هر گروه یک برگه سوال داده می شود.
-اعضا در مورد تک تک سوالات باهم تبادل نظر می کنند
-منشی گروه پاسخ ها را بانظر اعضا می نویسد. (نمره گروهی)

*************************************

نمونه 3
یک آزمون با چند سوال به شیوه فردی برگزار می شود.
سوالات جمع آوری می شود . (نمره فردی)
بقیه ی آزمون به صورت گروهی شامل یک برگه برای هر گروه برگزار می شود.(نمره گروهی)

********************************************
نمونه 4
ابتدا گروهی
بعد فردی

*************
نمونه 5
آزمون فردی
جمع آوری برگه ها
بحث گروهی درباره پاسخ ها
توزیع همان سوالات در برگه جدید واجرای آزمون فردی.

************************************
نمونه 6 آزمون گروهی شفاهی

معلم از هر گروه یک سوال می پرسد
اعضا با هم بحث وتبادل نظر می کنند
یک نفر به انتخاب گروه

جواب می دهد ( نمره گروهی)

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات