شعر خوانی گــِـل و گــُـل

محفل: مجلس                                                 عجوز: سال خورده

پاره دوز: تعمير کار کفش                                     محبوب: دوست

حرير: نوعی پارچه نرم                                        دلا ويز: خوب و پسنديده و دلنشين

مشکماده خوشبو که در زير پوست شکم آهوي نر به دست مي آيد .

عبير: ماده اي خوشبو  از ترکيب مشک و گلاب و زعفران


درس 11 (عهد و پيمان)

توصيه: سفارش                                               موظف: وظيفه اي که هر کس به عهده دارد.

مکث: ايستادن                                                حرم مطهر: حرم پاک

صلاح: درستي                                                 هجوم: حمله

کهن سال: قديمي                                           صحن: ميدان

متواضع: فروتن

عشق به مردم 

رئيس جمهور وقت: رئيس جمهور آن زمان                مطه‍‍ر: پاک و مقدس

صحن: ميدان، حياط                                             وضع: حالت، وضيعيت

موج جمعيت: جمعيت بسيار زياد، جمعيت به موج تشبيه شده است

رفتار بهشتی

معين: مقرر، تعيين  شده

خصلت: ويژ گی، خوی

گرماي محبت

امان: ايمن، آسوده                                           عيبی: اشکال، ايراد

عابران: رهگذران                                              تحمل: شکيبايي، بردباري کردن

انگار: گويا، به نظر                                            مکاتبه: نامه نگاری

مهد: گهواره                                                    تعلم: ياد گرفتن

بر افروخته: روشن                                             پر خوف: ترسناک

اديب: نويسنده، سخندان                                    نجوم: ستاره شناسي

لايق: شايسته                                                مباحثه: بحث دوطرفه

ناکام: به هدف نرسيده                                      رونق: رواج

بحث: گفت وگو                                                تاليف: جمع آوري کردن

طالبان: طلب کنندگان                                        عالي قدر: بلند مرتبه

فقيه: دانشمند                                                ظهور: آشکار شدن

رفع: برطرف کردن                                              طبيب: پزشک

مناظره: گفت و گوي دو طرفه                                تحصيل: کسب کردن

تاسيس: بنيان نهادن                                         احيا: زنده کردن  

برق خوشحالی: خوش حالی به برق تشبيه شده است، يعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

رصد خانه: جايي که  ستارگان و وضعيت حرکت آنها را بررسي مي کنند.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات