سوال آزمون  در منزل ادبیات فارسی هفتم نوبت اول

سوال اول  :      تورا پرواز بس زود است ودشوار        ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟

با توجه به بیت بالا به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف)فعل ربطی، مسند و نهاد  مصراع اول را بنویسید. (3)

فعل ربطی                        مسند                       نهاد

ب)در بیت بالا 2متمم ویک مفعول وجود دارد  آن ها را بنویسید (3)

مفعول :                                    متمم

ج)بیت از چند جمله تشکیل شده است ؟              فعل ها ی بیت را بنویسید.

د) نوع جمله  های بیت بالا را  دقیقا  مشخص کنید (2)

سوال دوم  :    من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

الف ) ارکان تشبیه  بیت  بالا بنویسید(3)

ب)کلیه آرایه های بیت را با ذکر مورد جداگانه بنویسید.(3)

ج) معنی بیت های  سوال 1 وسوال 2 را دقیق وکامل بنویسید (4)

معنی بیت سوال یک:

معنی بیت سوال  دوم:

لطفا پاسخ کتبی وکامل آزمون را در اولین   روز حضور در مدرسه تحویل دهید. صاحبدل

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات