آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل

سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم       

  (  4نمره   )

1)بیت بالا چند جمله است؟

2)فعل های بیت بالا را بنویسید.

3)مفعول ها ومتمم ها را مشخص کنید .( دقیقا  در این بیت چند متمم وچند مفعول وجود دارد؟)

4) در بیت فوق چه آرایه هایی به کار رفته است با ذکر مورد بنویسید .

سوا ل دوم    جهان جمله فروغ روی حق دان     حق اندر وی ز پیدایی است پنهان       (12نمره)

1)نهاد ، مسند  وفعل ربطی مصراع دوم را مشخص  کنید.

2)بیت چند جمله است؟

3)فعل های بیت بالا را بنویسید.

4)نوع هر یک از جمله ها را مشخص کنید.

5)آرایه های موجود در بیت را باذکر مورد بنویسید.

6)یک مفعول و دومتمم موجود در بیت را بنویسید .

7)قالب شعر چیست؟

8)از چه کسی است؟   ودر چه قرنی می زیسته؟

9)ازچه کتابی است؟

10) معنی کلماتِ :جمله،=             فروغ=         حق =           دان=             را بنویسید.

11)برای کلمات ِ حق  و  پیدایی     یک هم خانواده بنویسید .

12)معنی بیت را به زبان ساده بنویسید.

سوال سوم         این درختانند همچون خاکیان         دست ها بر کرده اند از خاکدان

(4نمره)

1)ارکان تشبیه را در مصراع اول مشخص کنید.

 2)   فعل های   اسنادی وغیر اسنادی بیت بالا را  مشخص کنید

3) معنی بیت را به زبان ساده بنویسید.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات