چرا فاطمه فاطمه است؟
فاطمه وصفي است از مصدر (فطم )
فطم :طفل از شير گرفته شده
فطم :بريدن، آزاد كردن
فاطمة :بر وزن فاعل ، معني مفعولي مي دهد ،
يعني بريده شده، جدا شده
جدا شده از چه چيز ؟
جدا شده از جهل و پليدي ،از شر وبدي {:امام باقر (ع) }
فاطمه ناميده شد،زيرا پيروان واقعي او از آتش جهنم باز گرفته شده اند.{ امام رضا (ع) }
فاطمه مشتق از فاطر است ،
پيامبر اكرم خطاب به حضرت فاطمه(س) :
خداوند فاطر است ونام تو را فاطمه گذاشته است ،
خداوند فرموده است:من فاطر(خالق) زمين وآسمان هستم ودر روز قيامت دشمنان را از رحمت به دور واولياي خود را از آن چه نمي پسندندجدا نموده ام پس نام فاطمه را از نام خود مشتق نمودم.
چگونه فاطمه مشتق از فاطر است؟
– اشتقاق بر سه قسم است:
1)اشتقاق صغير، مانند : ” يَضربُ وضارب ”
2) اشتقاق كبير، مانند : “حمد ومدح”
3) اشتقاق اكبر مانند : ” فاطر وفاطمه”
سلام بر فاطمه،خدايا مارا از شيعيان واقعي او قرار بده-التماس دعا

برگرفته از :خبرنامه ي كانون مدارس اسلامي
(به اختصار)

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات