در این جلسه ابتدا کلیه ی اجزاء یک تحقیق رافهرست وار ذکر می کنیم و بخش هایی از تحقیق را که در جلسات قبل به آن ها نپرداخته ایم در کلاس توضیح می دهیم تا فرا گیران آخرین بخش های کار را هم به اتمام برسانند

اجزاء تحقیق به ترتیب صفحات:
۱ -صفحه ی عنوان
۲ – صفحه ی آغازین
۳- تشکر
۴- فهرست
۵ – چکیده
۶- – مقدمه
۷ – محتوای تحقیق

۸- ضمائم
۹- منابع

توضیحات :

۱ – تشکر – لازم است محقق در آغاز تحقیق بعد از صفحه ی آغازین از کلیه ی افراد واحیانا” سازمان هایی که گروه تحقیق رادر این امر یاری کرده اند سپاس گزاری کند .
۲-فهرست – بعد از تدوین وصفحه بندی تحقیق، فهرست مطالب را باذکر صفحات مربوط به سر فصل ها قبل

از صفحه ی مقدمه قرار می دهیم.
۳-صفحه ی عنوان – صفحه ی رویی است که در این صفحه عنوان تحقیق ،نام محقق یا محققین ،نام استاد راهنما ، نام موسسه ی آموزشی وسال تحصیلی را می نویسیم.
۴ -صفحه ی آغازین- این صفحه که بهترین سر آغاز است مزین به بهترین سرآغاز (بسم الله الرحمن الرحیم) می باشد . معمولا نویسندگان در پایین این صفحه یک بیت شعر ، سخنی نغز ویا جمله ای کوتاه می آورند که به نحوی به موضوع تحقیق مربوط می شود .با آرزوی توفیق همه ی عزیزانی که در این سفر باکارگاه آموزش روش تحقیق همراه بوده اند.

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات