برای بستن ESC را فشار دهید

محمد حسن صاحبدل

110 مقاله

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

محمد حسن صاحبدل
4 دقیقه مطالعه

آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره 2   1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟      الف-معرفت کردگار/ب-چشمه ی معرفت / ج-زنگ انشا/ د-آغاز سخن 2)درکدام گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود ؟ الف-گل زیبا/ ب- ظرف آب / ج-متن دلنشین / د-معلم مهربان 3)در بیت…

محمد حسن صاحبدل
15 دقیقه مطالعه

فعل ربطی فعل کلمه ای است که انجام کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد و شخص شمار و زمان دارد. فعل جمله را کامل می کند خود فعل به تنهایی یک جمله محسوب می شود. در شعر ها فعل ها می توانند…

محمد حسن صاحبدل
5 دقیقه مطالعه

ارکان تشبیه        به مثال های زیر توجه فرمایید: 1)صورتش مانند لبو سرخ شد 2)آسمان مثل  نقره گشت سفید  در مثال اول  (صورتش)  را به (لبو) تشبیه کرده ایم ودر مثال دوم (آسمان ) را به( نقره)  تشبیه کرده ایم  ارکان تشبیه  عبارتند از  1)…

محمد حسن صاحبدل
2 دقیقه مطالعه

1)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده 2)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم…

محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

تفاوت حرف اضافه و حرف ربط وحرف عطف تفاوت حرف اضافه و حرف ربط را می توان این گونه بیان کرد که حرف ربط بین دوجمله می آید وآن دو را به هم مربوط می کند ولی حرف اضافه داخل یک جمله می آید و…

محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

تجربه و خاطرات معلم : نقاط ضعف مشترک و نقاط قوت برجسته                                 این یک تجربه شخصی است که طی سال ها تدریس در کلاس ها و مدیریت واحدهای آموزشی به دست آورده ام و آن این است که: انسان ها در نقاط ضعف اشتراکات…

محمد حسن صاحبدل
4 دقیقه مطالعه

متوسطه 1 معلم کلاس ادبیات فارسی هفتم دبیر : صاحبدل —————————————————————————————– متمم چیست؟ اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه می آیدمتمم نام دارد. متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل بعضی از حروف اضافه از این قرار است از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر…

0 21
5
محمد حسن صاحبدل
5 دقیقه مطالعه

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . 1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. 2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. 3-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به…

محمد حسن صاحبدل
5 دقیقه مطالعه

مدرسه ی متوسطه 1 معلم                  ادبیات فارسی هفتم:        دبیر : صاحبدل    کنایه های سفر نامه ی اصفهان                                                                          از کوره در می رود                  خشمگین می شود تونخش رفتم                         روی آن تمرکز کردم کلافه شدم                             خیلی…

محمد حسن صاحبدل
6 دقیقه مطالعه

از ساخت گرایی به  معرفت در آموزش ادبیات فارسی             محمد حسن صاحبدل مقدمه : ساخت گرایی یعنی تولید علم توسط دانش آموز ،ساخت گرایی اگر به طور صحیح وکامل انجام شودنهایتا فرد را به دانش مورد نظر مجهز می کند . ولی آیا همین…