برای بستن ESC را فشار دهید

مهارت های تدریس

47 مقاله

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم…

سوال آزمون  در منزل ادبیات فارسی هفتم نوبت اول سوال اول  :      تورا پرواز بس زود است…

آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره 2   1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟      الف-معرفت کردگار/ب-چشمه…

1)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته…