برای بستن ESC را فشار دهید

0 27
15

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع…

0 21
5

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . 1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. 2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. 3-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به…

0 9
1
محمد حسن صاحبدل

– محمد حسن صاحبدل   قابل توجه دانش آموزان عزیزبحث ضمیر هم جزو این درس استضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیردعلی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر استضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :من – تو…

0 9
8

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۵۴ تدریس شعر گُل وگِل شعر گل و گل از ملک الشعرای بهار دراین شعر ملک الشعرای بهار شعر سعدی در داخل شعر خودش آورده که به این آرایه تضمین می گوییم اصل شعر سعدی را هم در پایان آورده ام شبی…

0 24
3

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۴۲ این هم معنی معنی شعر ای مرغک پروین اعتصامی ای مرغک خرد ز اشیانه پرواز کن و پریدن اموز ای پرنده ی کوچک از اشیانه ات پرواز کن تا پریدن را یاد بگیری تا کی حرکات کودکانه؟ در باغ و چمن…

0 18
3

محمد حسن صاحبدل ۱۹:۳۲ درس دهم : کلاس ادبیات چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن جاذبه : گیرایی/جذابیتدستپاچگی:عجله/شتاب زدگی جرئت:شجاعتلحن:آهنگ مندیش:نیندیش /مخفف میندیش پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب مردم چشم:مردمک چشم تحسین:آفرین گفتننوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک خرد:کوچکنظیر :همانند فراغت :آسودگی پروا:ترستلاوت:خواندن…