برای بستن ESC را فشار دهید

0 27
15
محمد حسن صاحبدل
15 دقیقه مطالعه

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع…

0 21
5
محمد حسن صاحبدل
5 دقیقه مطالعه

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . 1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. 2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. 3-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به…

0 9
1
محمد حسن صاحبدل
1 دقیقه مطالعه

– محمد حسن صاحبدل   قابل توجه دانش آموزان عزیزبحث ضمیر هم جزو این درس استضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیردعلی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر استضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :من – تو…

0 9
8
محمد حسن صاحبدل
8 دقیقه مطالعه

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۵۴ تدریس شعر گُل وگِل شعر گل و گل از ملک الشعرای بهار دراین شعر ملک الشعرای بهار شعر سعدی در داخل شعر خودش آورده که به این آرایه تضمین می گوییم اصل شعر سعدی را هم در پایان آورده ام شبی…